2013 Diyanet Yeterlik Sınav Konuları ve Örnek Çıkmış Sorular

diyanet_yeterlik_sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 yılı mart ayında yeterlik sınavı yapacağını açıkladı. Adayların açıklama yapıldıktan sonra sadece üç ayları bununmakta, bu nedenle vakit kaybetmeden çalışılması gerekmektedir. Malum sınava giren kişilerin sayısının fazla olması elemenin çok çetin bir şekilde yapılmasına neden oluyor. Birbilenyokmu.com olarak sizler için 2011 yılının sınav sorularını ve Sınavda sorumlu olunan konuları araştırdık ve derledik, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Yukarıda konuları verilen kitabı ücretsiz indirmek için burayı tıklayınız.

2011 Yılı Yeterlik Sınav Soruları ve Cevaplarını örnek sınav olması için sizler için derledik.Sınavı Buradan İndirebilirsiniz.

Yeterlik Sınav Konuları ve Ücretsiz Kitabı:

Din ve Mahiyeti

I. DİN KELİMESİ

II. DİNİN TANIMI

III. DİNİN KAYNAĞI

IV. DİNİN ÖNEMİ

V. DİNLERİN TASNİFİ

VI. DİĞER DİNLER ve İSLÂM

İkinci Bölüm

İslâm Dini

I. İSLÂM DİNİNİN MAHİYETİ

II. TARİHÎ SÜREÇ

A) İTİKADÎ FIRKALAR

a) Selefiyye

b) Eş‘ariyye

c) Mâtürîdiyye

d) Mu‘tezile

e) Cebriyye

f) Hâricîlik

g) Şîa

B) FIKIH MEZHEPLERİ

a) Kavram ve Tarihçe .

b) Fıkıh Mezhepleri .

c) Mezhebe Bağlılık ve Telfik.

aa) Mezhebe Bağlanmanın Tarihî ve Fikrî Temelleri

bb) Tek Mezhebe Bağlılık

cc) Telfik

C) TASAVVUF .

a) Tasavvufî Düşüncenin Dinî ve Fikrî Temelleri

b) Tarihî Gelişim .

c) Tasavvufta Örgütlenme Dönemi

d) Tasavvufta Kurumlaşma Dönemi

e) Tasavvufta Sapmalar

f) İlkeler .

VI İLMİHAL

Üçüncü Bölüm

Akaid

I. İMAN .

A) İMANIN TANIMI ve KAPSAMI

B) İCMÂLÎ ve TAFSÎLÎ İMAN

a) İcmâlî İman

b) Tafsîlî İman

C) TAKLÎDÎ ve TAHKÎKÎ İMAN .

D) İMAN ile AMEL ARASINDAKİ BAĞ .

a) Amel İmanın Ayrılmaz Parçası Değildir

b) Amelin Gerekliliği ve İmanla Olan İlgisi .

E) İMANIN ARTMASI ve EKSİLMESİ .

F) İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI .

G) İMAN-İSLÂM İLİŞKİSİ .

H) BÜYÜK GÜNAH KAVRAMI .

I) TASDİK ve İNKÂR BAKIMINDAN İNSANLAR .

a) Mümin .

b) Kâfir

c) Münafık .

J) KÜFÜR ve ŞİRK .

K) İMAN ile KÜFÜR ARASINDAKİ SINIR

L) TEKFİR .

II. İMAN ESASLARI

A) ALLAH’A İMAN .

a) Allah İnancı

b) Allah’ın Varlığı ve Birliği .

c) Allah’ın Varlığının Delilleri

d) Allah’ın İsim ve Sıfatları

. “Allah” Özel İsmi

. İsm-i A‘zam .

. Esmâ-i Hüsnâ .

. Allah’ın Sıfatları

aa) Zâtî Sıfatlar .

bb) Sübûtî Sıfatlar .

B) MELEKLERE İMAN .

a) Melek Kavramı ve Meleklere İman

b) Meleklerin Mahiyeti

c) Meleklerin Özellikleri .

d) Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

e) İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi

f) Cin ve Şeytan

aa) Cin .

bb) Şeytan İÇİNDEKİLER VII

C) KİTAPLARA İMAN

a) İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman .

b) İlâhî Kitaplar

aa) Suhuf .

bb) Tevrat

cc) Zebur

dd) İncil .

ee) Kur’an

. Kur’an’ın Nüzûlü

. Kur’an’ın Muhtevası .

. Kur’an’ın Mûcize Oluşu

. Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler

D) PEYGAMBERLERE İMAN .

a) Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman .

b) Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet .

c) Peygamberlerin Sıfatları

d) Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler .

e) Peygamberlik Dereceleri

f) Peygamberlik ve Vahiy

g) Peygamberliğin İspatı .

aa) Mûcize .

bb) Diğer Olağan Üstü Haller

h) Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı (Mûcizeleri)

aa) Mânevî (aklî) Mûcize Olan Kur’an Mûcizesi .

bb) Hissî Mûcizeler .

cc) Haber Şeklindeki Mûcizeler

E) ÂHİRETE İMAN .

a) Âhiret Günü ve Âhirete İman

b) Âhiretin Varlığının İspatı .

c) Âhiret Hayatının Devreleri.

aa) Kabir Hayatı (Berzah) .

bb) Kıyamet ve Kıyamet Alâmetleri .

. Kıyametin Kopacağı Zaman

. Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü’s-Sâat) .

. Sûr ve Sûra Üfürüş .

cc) Ba‘s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri .

. Ba‘s .

. Haşir ve Mahşer .

. Amel Defterlerinin Dağıtılması .

. Hesap ve Sual

. Mîzan

. Sırat .

. Havuz

. Şefaat . VIII İLMİHAL

. A‘râf

. Cehennem

. Cennet .

F) KAZÂ ve KADERE İMAN

a) Kazâ ve Kaderin Anlamları .

b) Kazâ ve Kadere İman

c) Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler .

d) İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması .

aa) Allah’ın ve İnsanın İradesi

bb) İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü

cc) İnsanın Fiillerinin Yaratılması

e) Tevekkül

f) Hayır ve Şer

g) Rızık

h) Ecel .

Dördüncü Bölüm

Fıkıh

I. KAVRAM

II. KAYNAK ve METOT .

A) GENEL OLARAK

B) DELİLLER

a) Kitap

b) Sünnet .

c) İcmâ .

d) Kıyas .

e) İstihsan

f) İstislâh (Mesâlih-i Mürsele) .

g) Örf ve Âdet

h) İstishâb

ı) Sahâbe Sözü

j) İslâm Öncesi Şeriatlar

k) Sedd-i Zerâi‘ .

C) RE’Y ve İCTİHAD .

III. MÜKELLEFİYET ve HÜKÜM

A) EHLİYET .

B) HÜKÜM .

a) Vaz‘î Hüküm

b) Teklifî Hükümler (Mükellefin Fiilleri) .

aa) Beş Temel Teklifî Hüküm

. VÂCİP

a) Farz .

b) Vâcip . İÇİNDEKİLER IX

. MENDUP

a) Sünnet .

b) Müstehap .

. MUBAH .

a) Câiz .

b) Helâl

. MEKRUH .

a) Tahrîmen Mekruh

b) Tenzîhen Mekruh .

. HARAM .

a) Haram Fiillerin Nevileri .

. Haram li-aynihî

. Haram li-gayrihî .

b) Haramlık Hükmü İfade Eden Lafızlar

c) Haram Hükmünü Belirleme Yetkisi

d) Haramdan Kaçınmanın Önemi

bb) Azîmet ve Ruhsat .

IV. İLMİHAL .

Beşinci Bölüm

Temizlik

I. İLKELER ve AMAÇLAR .

II. MADDÎ ve HÜKMÎ TEMİZLİK

A) SULARIN HÜKMÜ .

a) Mutlak Su – Mukayyet Su .

b) Durgun Su – Akar Su

B) MADDÎ ve HÜKMÎ KİRLİLİK .

a) Necâset

b) Hades

C) TEMİZLEME YOLLARI .

a) Depo ve Kuyuların Temizlenmesi

b) İstibrâ ve İstincâ .

III. ABDEST

A) MAHİYETİ ve ÖNEMİ.

B) ABDESTİN GEREKLİLİĞİ

C) ABDESTİN FARZLARI

D) ABDESTİN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI

E) ABDESTİ BOZAN DURUMLAR .

F) ABDESTİN ŞEKLİ .

G) ÖZÜRLÜNÜN ABDESTİ

H) MESH

a) Mest Üzerine Mesh .

b) Sargı Üzerine Mesh. X İLMİHAL

IV. GUSÜL

A) GUSLÜ GEREKTİREN DURUMLAR

a) Cünüplük .

b) Hayız ve Nifas

B) GUSLÜN FARZLARI .

C) GUSLÜN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI .

V. TEYEMMÜM

A) TEYEMMÜMÜN SEBEPLERİ

B) TEYEMMÜMÜN YAPILIŞI .

C) TEYEMMÜMÜ BOZAN DURUMLAR .

VI. KADINLARA MAHSUS HALLER

A) HAYIZ .

a) Süresi .

b) Dinî Hükümler

B) NİFAS

C) İSTİHÂZE .

Altıncı Bölüm

Namaz

I. GENEL OLARAK İBADETLERİN AMACI .

II. NAMAZIN MAHİYETİ ve ÖNEMİ .

III. NAMAZ ÇEŞİTLERİ

A) FARZ NAMAZLAR

B) VÂCİP NAMAZLAR

C) NÂFİLE NAMAZLAR

IV. NAMAZIN FARZLARI ve VÂCİPLERİ .

A) NAMAZIN FARZLARI

a) NAMAZIN ŞARTLARI .

. Hadesten Tahâret .

. Necâsetten Tahâret .

. Setr-i Avret

. İstikbâl-i Kıble

. Vakit

aa) Beş Vakit Namazın Vakitleri

bb) Müstehap Vakitler

cc) Mekruh Vakitler

dd) Kutuplarda Namaz

. Niyet

b) NAMAZIN RÜKÜNLERİ

. İftitah Tekbiri

. Kıyam

. Kıraat . İÇİNDEKİLER XI

aa) Kur’an Meâliyle Kıraat

bb) Gizli ve Açık Okumanın Ölçüsü .

cc) Zelletü’l-karî .

. Rükû

. Secde .

. Ka‘de-i Ahîre

B) NAMAZIN VÂCİPLERİ .

V. NAMAZIN SÜNNET ve ÂDÂBI

A) SÜNNETLERİ.

B) NAMAZIN ÂDÂBI

VI. NAMAZA AYKIRI DAVRANIŞLAR .

A) NAMAZIN MEKRUHLARI

B) NAMAZI BOZAN ŞEYLER

VII. NAMAZIN KILINIŞI .

VIII. EZAN ve KAMET.

IX. CEMAATLE NAMAZ .

A) CEMAATLE NAMAZ

a) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

b) Cemaatle Namazın Hükmü

c) Kadınların Mescidlere Gitmeleri ve Saf Düzeni

d) Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller .

e) Bir Mescidde Cemaatin Tekrarlanması

f) Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı .

B) İMAMLIK .

a) İmamlığın Şartları .

b) İmama Uymanın Geçerlilik Şartları

c) Cemaatle Namaza İlişkin Bazı Meseleler .

C) İMAMA UYANIN HALLERİ .

a) Müdrik .

b) Lâhik .

c) Mesbûk

X. CUMA NAMAZI .

A) DİNDEKİ YERİ ve HÜKMÜ .

B) CUMA NAMAZININ ŞARTLARI

a) Cuma Namazının Vücûb Şartları

. Erkek Olmak

. Mazeretsiz Olmak .

. Hürriyet .

. İkamet .

b) Cuma Namazının Sıhhat Şartları

. Vakit

. Cemaat .

. Şehir

. Cami XII İLMİHAL

. İzin

. Hutbe .

aa) Hutbenin Rüknü .

bb) Hutbenin Şartları

cc) Hutbenin Sünnetleri

dd) Hutbenin Mekruhları

C) CUMA NAMAZININ KILINIŞI

. Zuhr-i Ahîr Namazı.

. Cuma Vakti ve Cuma Namazıyla İlgili Bazı Meseleler

XI. VİTİR NAMAZI

XII. BAYRAM NAMAZI .

XIII. NÂFİLE NAMAZLAR .

A) REVÂTİB SÜNNETLERİ

a) Vakit Namazlarıyla Birlikte Düzenli Olarak Kılınan Sünnetler

aa) Müekked Sünnetler .

bb) Gayr-i Müekked Sünnetler

b) Teravih Namazı

B) DİĞER NÂFİLE NAMAZLAR .

a) Teheccüd Namazı .

b) Kuşluk Namazı .

c) Evvâbîn Namazı .

d) Tahiyyetü’l-mescid .

e) Abdest ve Gusülden Sonra Namaz .

f) Yolculuğa Çıkış ve Yolculuktan Dönüş Namazı .

g) Hâcet Namazı .

h) İstihâre Namazı

i) Tövbe Namazı .

j) Tesbih Namazı

k) Yağmur Duası

l) Küsûf ve Husûf Namazları .

m) Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak .

XIV. NAMAZLA İLGİLİ BAZI MESELELER .

A) HASTA NAMAZI

B) YOLCU NAMAZI

a) Seferîliğin Mahiyeti .

b) Seferîliğin Hükümleri

C) İKİ NAMAZI BİR VAKİTTE KILMAK (CEM‘)

D) KORKU NAMAZI .

XV. NAMAZLARIN KAZÂSI

A) Sebepler .

B) İfa Şekli .

XVI. SECDELERLE İLGİLİ MESELELER .

A) SEHİV SECDESİ .

a) Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi

b) Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar . İÇİNDEKİLER XIII

aa) Terkedilmiş Bir Farzın Namaz İçinde Kazâ Yoluyla

Telâfi Edilebileceği Durumlar .

bb) Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar

cc) İmamlara Özel Durumlar

B) TİLÂVET SECDESİ

C) ŞÜKÜR SECDESİ

XVII. CENAZE NAMAZI

A) Cenazenin Yıkanması

B) Cenazenin Kefenlenmesi .

C) Cenaze Namazı .

D) Cenaze Namazının Kılınışı .

E) Cenazeye İlişkin Bazı Meseleler .

F) Taşınması .

G) Defin

H) Kur’an Okuma ve Telkin .

İ) Tâziye

J) Iskat ve Devir .

a) Iskat

b) Devir

K) Şehidlere Ait Hükümler .

Yedinci Bölüm

Oruç

I. İLKELER ve AMAÇLAR .

II. ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ.

III. ORUCUN ÇEŞİTLERİ

A) FARZ ORUÇ

B) VÂCİP ORUÇ

C) NÂFİLE ORUÇ

D) ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER

IV. ORUCUN RÜKÜN ve ŞARTLARI

A) HİLÂLİN GÖRÜLMESİ

a) Hilâlin Görülme Vakti .

b) Rü’yet-i Hilâl Meselesi

B) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI .

a) Yükümlülük Şartları

b) Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mazeretler .

C) GEÇERLİLİK ŞARTLARI

a) Niyet

b) Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak .

D) ORUÇLU İÇİN MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER

E) İTİKÂF . XIV İLMİHAL

V. ORUCUN YASAKLARI

A) ORUCUN MEKRUHLARI

B) ORUCU BOZAN ŞEYLER

a) Kazâ ve Kefâreti Gerektiren Durumlar

b) Sadece Kazâyı Gerektiren Durumlar .

c) İlâç Kullanmanın ve İğne Yaptırmanın Hükmü .

VI. ORUCUN KAZÂSI

A) RAMAZAN ORUCUNUN KAZÂSI .

B) KEFÂRET ORUCU

C) FİDYE

D) ISKAT-ı SAVM .

Sekizinci Bölüm

Zekât

I. İLKELER ve AMAÇLAR .

II. MAHİYETİ ve ÖNEMİ .

III. ZEKÂTIN ŞARTLARI

A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI .

a) Mükellef ile İlgili Şartlar

b) Mal ile İlgili Şartlar

B) GEÇERLİLİK ŞARTLARI .

a) Niyet

b) Temlik

IV. ZEKÂTA TÂBİ MALLAR

A) ALTIN ve GÜMÜŞ

a) Mübâdele Aracı Olması Bakımından Nakit veya

Külçe Altın ve Gümüş .

b) Altın ve Gümüşten Yapılan Ziynet Eşyası

c) Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı .

B) TİCARET MALLARI

C) TOPRAK ÜRÜNLERİ.

D) BAL ve DİĞER HAYVAN ÜRÜNLERİ

E) MADENLER ve DENİZ MAHSULLERİ .

a) Rikâz .

b) Madenler

c) Deniz Ürünleri

F) HAYVANLAR .

a) Develerin Zekâtı .

b) Koyunların Zekâtı.

c) Sığırların Zekâtı

d) Atların Zekâtı . İÇİNDEKİLER XV

G) SINAÎ SERVET, YATIRIM ve ÜRETİM ve ARAÇLARI .

H) BİNA ve NAKİL VASITALARI GİBİ GELİR GETİREN MALLAR .

I) MAAŞ, ÜCRET ve SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

J) HİSSE SENEDİ.

V. ZEKÂTIN ÖDENMESİ

A) ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI .

B) ZEKÂTIN ÖDENME ŞEKLİ

VI. ZEKÂTIN DAĞITIMI .

A) ZEKÂTIN SARF YERLERİ .

. FAKİRLER ve MİSKİNLER

. ÂMİLLER .

. MÜELLEFE-i KULÛB

. RİKAB

. BORÇLULAR

. FÎ SEBÎLİLLAH .

. İBNÜ’s-SEBÎL .

B) ZEKÂTIN DAĞITIM USULÜ

C) ZEKÂT VERİLMEYECEK KİMSELER .

D) ZEKÂT VERMEDE YANILMA .

VII. ZEKÂT-VERGİ İLİŞKİSİ .

a) Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları.

b) Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları .

VIII. ZEKÂT VERMENİN ÂDÂBI

IX. FITIR SADAKASI .

A) FITIR SADAKASININ ÖNEMİ

B) FITIR SADAKASIYLA MÜKELLEFİYET .

C) ÖDEME VAKTİ .

D) FITIR SADAKASININ ÖDENMESİ

a) Miktarı .

b) Ödeme Şekli .

c) Fitre Verilebilecek Kimseler

Dokuzuncu Bölüm

Hac ve Umre

I. İLKELER ve AMAÇLAR .

II. HACCIN TANIMI ve MAHİYETİ .

III. HACCIN ŞARTLARI

A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI .

B) EDA ŞARTLARI . XVI İLMİHAL

C) GEÇERLİLİK ŞARTLARI

a) İHRAM

aa) İhramın Rükünleri

bb) İhramın Vâcipleri

cc) İhramın Sünnetleri .

dd) İhram Yasakları

ee) İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler .

b) ÖZEL VAKİT

c) ÖZEL MEKÂN

IV. HACCIN RÜKÜNLERİ.

A) ARAFAT VAKFESİ .

a) Vakfenin Geçerli Olmasının Şartları

b) Arafat Vakfesinin Sünnetleri .

B) ZİYARET TAVAFI .

a) Tavafın Sahih Olmasının Şartları .

. Tavafın Vaktinde Yapılması .

. Niyet

. Tavafın Haremin içinde, Kâbe’nin Etrafında Yapılması .

. Şavtların Çoğunu Yapmış Olmak .

b) Tavafın Vâcipleri.

c) Tavafın Sünnetleri

d) Tavafın Yapılışı.

e) Tavaf Çeşitleri .

V. HACCIN VÂCİPLERİ

A) SA‘Y

a) Sa‘yin Geçerli Olmasının Şartları

b) Sa‘yin Vâcipleri

c) Sa‘yin Sünnetleri

d) Sa‘yin Yapılışı

B) MÜZDELİFE VAKFESİ

a) Geçerli Olmasının Şartları

b) Müzdelife Vakfesinin Zamanı

c) Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem‘-i Te’hir ile Kılınması

C) ŞEYTAN TAŞLAMA

a) Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları

b) Şeytan Taşlama Zamanı

c) Atılacak Taş Sayısı

d) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri .

e) Şeytan Taşlamanın Mekruhları

f) Şeytan Taşlamanın Yapılışı

g) Şeytan Taşlamada Vekâlet

h) Vaktinde Atılamayan Taşların Kazâsı

ı) Artan Taşlar İÇİNDEKİLER XVII

D) SAÇLARI TIRAŞ ETMEK veya KISALTMAK

a) Zamanı ve Yeri .

b) Tıraş Edilecek veya Kısaltılacak Saçın Miktarı

c) Tıraş ile Diğer Menâsik Arasında Tertip

d) Tıraş Olma ve Saçları Kısaltmanın Hükmü .

E) VEDÂ TAVAFI

a) Vâcip Olmasının Şartları

b) Vakti ve Sıhhat Şartı .

VI. HACCIN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI .

A) HACCIN SÜNNETLERİ

a) Kudûm Tavafı

b) Hac Hutbeleri .

c) Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek

d) Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek

e) Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak .

f) Muhassab’da Bir Süre Dinlenmek

B) HACCIN ÂDÂBI

VII. UMRE

A) Tanım

B) Umrenin Farz ve Vâcipleri

C) Umrenin Zamanı

D) Umrenin Yapılışı

VIII. HACCIN ÇEŞİTLERİ

A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ .

B) YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

a) İfrad Haccı

b) Temettu‘ Haccı .

c) Kırân Haccı

d) Temettu‘ ve Kırân Haccının Şartları .

IX. HAC ve UMRENİN YAPILIŞI

X. HAC ve UMRE ile İLGİLİ KURBANLAR .

A) HEDYİN MAHİYETİ

B) HEDY KURBANIYLA YÜKÜMLÜ OLANLAR ve HEDYİN ÇEŞİTLERİ

a) Tatavvu Hedy

b) Vâcip Hedy .

C) HEDY KURBANININ KESİLECEĞİ YER ve ZAMAN

D) HEDY KURBANLARININ ETLERİ .

E) KURBAN YERİNE ORUÇ .

XI. HAC ve UMRENİN CİNAYETLERİ

A) CİNAYETİN ANLAMI

B) CİNAYETLERİN CEZA ve KEFÂRETLERİ.

a) Hac ve Umrenin Bozulmasına Yol Açan ve Kazâ Edilmesini

Gerektiren Cinayetler

b) Deve veya Sığır Kesmeyi (Bedene) Gerektiren Cinayetler . XVIII İLMİHAL

c) Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Cinayetler

aa) Hac ve Umrenin Vâcipleriyle İlgili Olanlar

bb) İhram Yasaklarıyla İlgili Olanlar

d) Fıtır Sadakası Kadar Bağışta Bulunmayı Gerektiren Cinayetler

e) Bedel Ödemeyi Gerektiren Cinayetler .

aa) Karada Yaşayan Av Hayvanlarıyla İlgili Olanlar .

bb) Harem Bölgesinin Avları ve Bitkileriyle İlgili Olanlar

f) Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamak .

C) CİNAYET CEZA ve KEFÂRETLERİN ÖDEME ZAMANI ve YERİ

XII. İHSÂR ve FEVÂT .

A) İHSÂR .

a) İhsâr Sebebiyle İhramdan Çıkma .

b) İhsâr Sebebiyle Yapılamayan Menâsikin Kazâsı .

B) FEVÂT .

XIII. HACDA VEKÂLET .

A) İbadetlerde Vekâlet .

B) Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları

XIV. MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET .

Onuncu Bölüm

Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı

Yukarıda konuları verilen kitabı ücretsiz indirmek için burayı tıklayınız.

2011 Yılı Yeterlik Sınav Soruları ve Cevaplarını örnek sınav olması için sizler için derledik.Sınavı Buradan İndirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir